DuaFahriye Gençİlim İrfanYazarlar

Hac ile ilgili dualar ve zikirler -2

Eş-Şehid (her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan) Allah’ın adıyla…

Bir önceki yazımızda, Hacca niyet edilirken ve tavafın sonuna kadar okunacak dualara değinmiştik. Bu yazımızda tavaf yapıldıktan sonra ziyaret edilen mekanlarda yapılacak dua ve münacatları ele alacağız.

Hicr-i İsmail’de yapılacak dua:

Ya Rabbi, eteytüke min şukkatin baidetin müemmilen ma’rufeke feenılni ma’rufen min ma’rufike tuğunini bihi an ma’rufi men sivake ya ma’rufe bil maruf.

Manası: Ya Rabbi, sana uzak yerlerden iyiliğini umarak zahmetle geldim. Bana iyiliklerinden bir iyilik ver ki; Senden başkasının iyiliğine ihtiyaç kalmasın, ey bilinenlerle bilinen Allah’ım.

Safa ile merve arasında gidip gelirken şöyle der:

Rabbiğfir verham vetecevez amma talem inneke entel eazzül Ekrem. Allahümme atina fiddünya haseneten vefilahireti haseneten ve kına azabennar.

Manası: Ya Rabbi, bağışla, bildiğin günahlarımı affet. Sen en aziz ve en kerimsin. Allah’ım bize dünyada da iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru.

Mekke’den Mina’ya doğru çıkınca okunması müstehap olan dua:

Allahümme iyyake ercu, veleke edu, febelliğni saliha emeli, vebelliğni saliha emeli, veğfirli zünubi, vemnün aleyye bima menente bihi ala ehli taatike inneke ala külli şey’in kadir.

Manası: Allah’ım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırla umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Sana itaat edenlere ettiğin ihsanı bana da et. Senin her şeye gücün yeter.

Mina’dan Arafat’a yürürken şu dua okunur:

Allahümme ileyke teveccehtü ve vechekel kerime eredtü, fec’al zenbi mağfuran ve hacci mebruren, verhamni ve latühayyibni inneke ala külli şey’in kadir.

Manası: Allah’ım, yüzümü Sana tuttum, kerem sahibi yüzünü istiyorum. Günahımı bağışla, haccımı kabul eyle. Bana merhamet et; beni eli boş gönderme. Senin her şeye gücün yeter.

Peygamber efendimiz (SAV) şöyle buyurmuştur:

“En hayırlı dua arefe günü edilen duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin dediği kelam şudur:

Lailehe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü velehül hamdü vehüve ala külli şey’in kadir.”

Manası: Allah’tan başka ilah yoktur, birdir, ortağı yoktur. Mülk de O’nundur hamd de O’nundur. O’nun her şeye gücü yeter.

Hz. Ali (RA) diyor ki; “Peygamber Efendimizin Arafat’ta vakfede en çok ettiği dua şu idi:

Allahümme lekel hamdü kellezi nekul ve hayran mimma nekul. Allahümme leke salati ve nüsüki vemahyaye ve memati ve ileyke me’abi veleke rabbi türasi. Allahümme inni euzu bike min azabil kabri ve vesvesetis sadri ve şatatil emri. Allahümme inni euzu bike min şerri ma tuciü bihir rihu.”

Manası: Allah’ım, namazım ve haccım, hayatım ve ölümüm Sanadır. Kabir azabından, kalpteki vesveseden ve dağınık işlerden Sana sığınırım. Allah’ım, rüzgarların getirdiği şeylerin şerrinden Sana sığınırım.

Arafat’tan Müzdelife’ye dönerken yapılması müstehap olan dualar:

Her yerde olduğu gibi Arafat’ta da lebbeyk ve çokça Kur’an okumak müstehaptır.

ileykallahümme arğabu ve iyyake ercu, fetekabbel nüsüki ve veffikni verzukni fihi minel hayri eksere ma atlubu vela tühayyibni inneke entallahul cevadül kerim.

Manası: Allah’ım, Sana rağbet ediyor ve Seni umuyorum. Haccımı kabul et ve beni muvaffak kıl. Bana burada istediğimden de çok hayır ver. Beni boş döndürme; çünkü Sen cömertsin, kerem sahibisin.

Allah (CC) şöyle buyurmuştur:

“Arafat’tan sökün ettiğiniz zaman Allah’ı meş’ar-i haramda zikredin. Sizi nasıl hidayete erdirdi ise siz de onu zikredin; gerçi bundan önce yoldan çıkmış idiniz.” (Bakara/198)

Müzdelife gecesi orada çok dua etmek, zikir ve telbiye getirmek ve Kur’an okumak müstehaptır.

Burada zikredilen dualardan biri de şudur:

Allahümme inni es’elüke en erzükani fi hazel mekani cevamiel hayri küllihi ve en tusliha şeni küllehu ve en tasrife anşerre küllehu, fe innehu layef’alü zalike gayruke vela yecudu bihi illa ente.

Manası: Allah’ım, bu mekanda Senden bana hayırların özünü toplamanı, bütün işlerimi düzeltmeni ve bütün şerleri benden def etmeni isterim. Zira bunu Senden başkası yapamaz. Bu cömertliği Senden başkası edemez.

Fahriye Genç | Nisanur Dergisi | 81. Sayı | Ağustos 2018

Yorum yap