DuaFahriye Gençİlim İrfanYazarlar

Hac ile ilgili dualar ve zikirler -1

El-Alim (Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan) Allah’ın adıyla…

İmam Nevevi, El-Ezkar kitabında hac ile ilgili duaları ele alırken, duaları iki kısma ayırmıştır. Yolculukla ilgili olanlar ve bizzat hac ile ilgili olan dualar… Biz hac ile ilgili olanları sırası ile ele alalım:

Kişi ihrama girmek istediği zaman gusül eder, abdest alır, peştamal ve izarını giyer sonra iki rekât namaz kılar. Namazını bitirince istediği duayı etmesi müstehaptır.

İhrama girmek istediği zaman kalbi ile niyet eder ve dili ile şöyle der:

Nevveytül hacce ve ahremtubihi lillahi azze ve celle, lebbeyk Allahumme lebbeyk.

Manası: Hacca niyet ettim ve ihrama girdim. Buyur, Allah’ım buyur.

İmam Ebu’l Feth şöyle demiştir: Eğer bundan sonra “Allahümme leke uhrimü nefsi ve şari ve beşeri ve lahmi demi (Allah’ım, nefsimi, saçımı, derimi, etimi ve kanımı senin  için haram kılıyorum) derse güzel olur.”

Hacca niyet edilecekse “Lebbeyk Allahümme bilhaccetin” umreye niyet edilecekse “Lebbeyk Allahümme biumretin” denir.

Başkasının yerine hac yapılacaksa: “Neveytul hacce ve ahremtü bihi lillahi teala an fulanun, lebbeyk Allahumme an fulanun” der.

Manası: Allah’ım, falancanın yerine hacca niyet ettim ve ihrama girdim; falanca adına da sana lebbeyk okuyorum.

Resulullah (SAV)’ın okuduğu dua: Lebbeyk Allahumme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde vennimete leke vel mülk laşerike lek.

Manası: Buyur Allah’ım, buyur. Buyur, ortağın yoktur, buyur. Şüphesiz övgü, nimet ve mülk sana mahsustur.

İhrama giren birisinin Mekke’nin harem bölgesine varınca şöyle demesi müstehaptır:

Allahümme haza haramüke ve emnüke feharrimni alennar emminni min azabike yevme tebasü ibadeke vecalni min evliyaike ve ehli taatike.

Manası: Allah’ım burası haremindir ve emin bölgendir. Beni de cehennem ateşine haram eyle. Beni kullarını dirilttiğin gün azabında emin eyle. Beni evliyalarından ve sana itaat eden kullarından eyle.

Müslümanlar Kabe’yi gördüğü zaman şöyle derler: Allahümme zid hazel beyte teşrifen ve ta’zimen ve tekrimen ve mehabeten ve zid men şerrefehu ve kerremehu mimmen haccehu ev itemerehu teşrifen ve tekrimen ve tazimen ve birren. Allahumme  entesselam ve minkesselam hayyine Rabbena bisselam.

Manası: Allah’ım bu beytin şerefini, azametini, değerini ve heybetini arttır. Onu şerefledirmek, değerlendirmek, saygı göstermek ve iyilik etmek için hac yahut umre edenlerin sayısını arttır. Allah’ım sen selamsın, selam sendendir, bizi selamla onurlandır.

Tavafa başlarken önce Hacer-ül Esved’i selamlar ve şu duayı okur: Bismillahi vallahu ekber, Allahumme imanen bike ve tasdiken bikitabike ve vefaen biahdike  vettibaen lissünneti nebiyyike salallahu aleyhi vesselam.

Manası: Allah’ın adıyla, Allah en büyüktür. Allah’ım sana iman ettiğim, seni tasdik ettiğim, sana verdiğim sözü yerine getirmek ve peygamberimin sünnetine uymak için bunu yapıyorum.

Tavafta her turda Hacer-ül Esved’in hizasına geldiği zaman bunu tekrarlaması müstehaptır.

Üç turda remel (hızlı, özel yürüme şekli) yaparken şöyle denir: Allahümmecelhu haccen mebruren ve zenben mağfuren  ve sayen meşkuren.

Manası: Allah’ım bana makbul bir hac yap, günahlarımı bağışla, çabamı boşa çıkarma.

Diğer dört turda da şöyle der: Allahummağfir verham, vafu amma talem ve entel eazzül  ekrem, Allahümme rabbena atina fiddünya haseneten vefilahireti haseneten ve kına azabennar.

Manası: Allah’ım beni bağışla, bana merhamet et, bildiğin günahlarımı affet, sen en aziz ve en büyük kerem sahibisin. Allah’ım bize dünyada da ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru.

Hacı adayı tavafı ve iki rekât tavaf namazını bitirince istediği ve menkul duaları eder. Yukarı da hac dualarının bir kısmına değindik. Selam ve dua ile Allah’a emanet olun.

Fahriye Genç | Nisanur Dergisi | 80. Sayı | Temmuz 2018

Yorum yap